Přihlas se
Úvod „Babí Léto s Hamé a Bushman“

„Babí Léto s Hamé a Bushman“ - pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

(dále jen „Pravidla“)
 
I. Pořadatelé a organizátor soutěže
 
1.1  Pořadatelem soutěže jsou  společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká Republika, IČO 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen Pořadatel 1“) a společnost Bushman s.r.o., se sídlem Lazarská 5/1719, 110 00 Praha 1, IČO 25618601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55269  (dále jen „Pořadatel 2“, obě společnosti dále jen „Pořadatelé“).
1.2  Organizátorem soutěže je reklamní agentura MarketUP s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00, IČO 25850504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174867 (dále jen „Organizátor“).
 
II. Místo konání soutěže
 
2.1 Pořadatelé organizují na facebookovém profilu Hamé - www.facebook.com/hamecr, facebookovém profilu Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/ a na webové stránce BUSHMAN www.bushman.cz soutěž Babí Léto s Hamé a Bushman (dále jen „Soutěž“). Více podrobností k Soutěži viz dále v těchto Pravidlech. 
 
2.2 Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím facebookového profilu @hamecr na www.facebook.com/hamecr, facebookového profilu Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/a webové stránky www.bushman.cz (dále jen „Místo konání Soutěže“).
 
III. Doba trvání soutěže
 
3.1 Soutěž probíhá od 17. 9. 2021 (od 17.00 hodin SEČ tohoto dne) do 30. 9.  2021 (do 23.59 hodin SEČ tohoto dne) („Doba trvání Soutěže“).
 
IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže
 
4.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odst. 4.2. těchto Pravidel, se Soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „Soutěžící“).
 
4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatelů i Organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 
 
4.3 Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. pouze jednou vyplnit Soutěžní formulář) a může získat v Soutěži pouze jednu Soutěžní výhru.
 
4.4 Soutěžící se zapojí do Soutěže řádným vyplněním soutěžního formuláře dostupného v den zahájení Soutěže, tj. 17. 9. 2021, na facebookovém profilu @hamecr na www.facebook.com/hamecr, facebookovém profilu Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/ a na  webových stránkách www.bushman.cz na odkazu v textu příspěvku Soutěž Babí léto s Hamé a Bushman (dále jen „Soutěžní formulář“), čímž automaticky získá garantovanou cenu (dále jen „Garantovaná cena“).
 
4.5 Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří splní všechna stanovená Pravidla a podmínky Soutěže. Organizátor a Pořadatelé mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených Pravidel a podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního Soutěžícího ze Soutěže pro nesplnění některého z Pravidel či podmínky Soutěže. Pořadatelé ani Organizátor neodpovídají za to, pokud se Soutěžícímu nepodaří zapojit do Soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Facebook apod.
 
4.6 Pořadatelé i Organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze Soutěže takové Soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se Soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit či nepředat Soutěžní výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel Soutěže ze strany Výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany Soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher
 
5.1 Garantovaná cena je slevový kód BUSHMAN v hodnotě 400 Kč, který lze uplatnit při nákupu zboží nad 2000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) na e-shopu www.BUSHMAN.cz nebo ve 28 (dvacet sedm) značkových prodejnách BUSHMAN  (seznam prodejen viz www.bushman.cz/stores/), a to v období Doby trvání této Soutěže. Slevový kód platí na všechno nezlevněné zboží, není kombinovatelné s ostatními kódy a trvalou slevou BUSHMAN Clubu. Garantovaná cena se zobrazí soutěžícímu po vyplnění Soutěžního formuláře.
 
5.2 Ze Soutěžících bude vylosováno 10 (deset) výherců, kteří vyplnili Soutěžní formulář a splnili Pravidla této Soutěže (dále jen „Výherci“). Losování Výherců proběhne za přítomnosti zástupce Pořadatele 1 a z losování bude učiněn písemný zápis. Každý Výherce vyhrává 1 (jeden) balíček s paštikami a pomazánkami Hamé v celkové hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých (dále jen „Soutěžní výhra“).
 
5.3 Organizátor bude po ukončení Soutěže každého Výherce kontaktovat prostřednictvím jeho e-mailové adresy, a to nejpozději během 7 (sedmi) pracovních dnů po ukončení Soutěže. Je povinností každého Výherce, poskytnout Organizátorovi Soutěže součinnost nezbytnou pro předání Soutěžní výhry v Soutěži. Výhry budou rozeslány poštou, a to nejpozději do 2 (dvou) týdnů od ukončení celé Soutěže.
 
5.4 Pokud Výherce:
 
● odmítne Soutěžní výhru převzít;
● neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání Soutěžní výhry,
 
propadá Soutěžní výhra ve prospěch Pořadatele 1 . Pořadatelé si v takovém případě vyhrazují právo vybrat náhradního Výherce (formou nového losování) a tomu Soutěžní výhru předat.
 
5.5 Výherci nenáleží žádná jiná výhra než Soutěžní výhra určená dle těchto Pravidel. Soutěžní výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání Soutěžní výhry v jiném termínu. Soutěžní výhru v Soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné Soutěžní výhru poskytnout, vyhrazují si Pořadatel 1 a Organizátor právo nahradit Soutěžní výhru jinou podobnou výhrou.
 
5.6 Pořadatelé ani Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o Soutěžní výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení Soutěžní výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.
 
5.7 Pořadatelé ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a povinnosti související se samotným předáním, používáním nebo čerpáním Soutěžní výhry.
 
VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
 
6.1 Pořadatelé ani Organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se Soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
 
6.2 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 
6.3 Pořadatelé Soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatelé Soutěže jsou oprávněni z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci Soutěže) měnit Pravidla Soutěže i v průběhu Soutěže, a ve výjimečných případech jsou oprávněni Soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení Soutěže budou Pořadateli zveřejněny na facebookovém profilu @hamecr na www.facebook.com/hamecr, facebookovém profilu Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/ a na webové stránce www.bushman.cz.
 
6.4 Oprávnění Pořadatelů zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo  nepřiznat soutěžícímu Soutěžní výhru v Soutěži, budou-li mít Pořadatelé podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla Soutěže. V takových případech jsou Pořadatelé oprávněni Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadatelům Soutěže.
 
6.5 Pro účely zabezpečení účasti Soutěžících v Soutěži, kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích Pravidel a podmínek, vyhodnocení Soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění Výherců Soutěže a odevzdání Soutěžních výher Výhercům Soutěže zpracovávají Pořadatelé, jakožto společní správci, a Organizátor, jakožto zpracovatel, osobní údaje Soutěžících, a to v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, které  Soutěžící vyplní do Soutěžního formuláře  a v případě Výherců i doručovací adresa Výherce oznámená Výhercem  Organizátorovi za účelem odevzdání Soutěžní výhry.
 
6.6 Právním základem pro zpracování osobních údajů Soutěžících, konkrétně jejich jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla, je souhlas Soutěžících poskytnutý v rámci Soutěžního formuláře. Osobní údaje Soutěžících budou užity pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení na Dobu konání Soutěže dle těchto Pravidel a 90 (devadesát) dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace Soutěžních výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro účast Soutěžících v Soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se Soutěžící nebudou moci zúčastnit Soutěže podle těchto Pravidel.
6.7 Výherci poskytnou Pořadatelům souhlas se zpracováním jejich osobních údajů – v rozsahu jméno, příjmení a doručovací adresa, kam bude odeslána Soutěžní výhra, a to za účelem zaslání Soutěžní výhry a z důvodu realizace této Soutěže dle těchto Pravidel. Poskytnutí osobních údajů Výherců v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání Soutěží výhry Výherci a bez poskytnutí těchto údajů nejsou Pořadatelé schopni Soutěžní výhru předat a pro takový případ si vyhrazují právo nahradit Výherce jinou osobou (formou nového losování).
 
6.8 Osobní údaje Výherců budou užity pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení a budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 3 (tří) let od jejich poskytnutí, poté budou zlikvidovány.
 
6.9 Souhlas se zpracováním osobních údajů může Soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese [email protected].
 
6.10 Osobní údaje získané pro účely Soutěže podle těchto Pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma Organizátora v roli zpracovatele a nejsou ani předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím Organizátora.
 
6.11 Soutěžící má právo požadovat od Pořadatelů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení má Soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Pořadatelům. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Pořadatele na e-mailové adrese [email protected].
 
6.12 Pokud se Soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese [email protected]. Bude-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatelé neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako příslušného kontrolního orgánu.
 

VII. Závěrečná ustanovení
 
7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.
 
7.2 Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
 
7.3 Pravidla jsou po Dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na facebookovém profilu @hamecr na www.facebook.com/hamecr, facebookovém profilu Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/a webové stránce www.bushman.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla Pořadatelů a Organizátora.
 
7.4 Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadatelům a Organizátorovi Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem prostřednictvím facebookové stránky www.facebook.com/hamecr, facebookové stránky Bushman www.facebook.com/BushmanCesko/a webové stránky www.bushman.cz u příspěvku Soutěž Babí léto s Hamé a Bushman.