Přihlas se
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti
Bushman s.r.o.
Provozovna: Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko
Sídlo: Lazarská 5/1719, 11000 Praha
IČ: 25618601
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55269
pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.bushman.cz/
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Bushman s.r.o. provozovna: Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko, identifikační číslo: 25618601,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55269
závazné ve stejném rozsahu a práv a povinností pro franchizingové partnery:
 
Obchodní společnosti
Bushland plus s.r.o., IČ: 05150604, DIČ: CZ05150604, se sídlem Jiráskova 251/51, PSČ 602 00  Brno – město,
provozující prodejny BUSHMAN Brno Vaňkovka, Královo Pole, Olympia a BUSHMAN Olomouc Šantovka;
 
a
 
JTH Fashion s. r. o., IČ: 227 99 192, se sídlem Krupská 33/20, PSČ 415 01 Teplice, 
provozující prodejny BUSHMAN Teplice Fontána
 
prohlašují jako partneři spolupracující s prodávajícím na základě franchizingové smlouvy  budou v rámci vykonávaných činností – maloobchodní prodej oblečení zn. „Bushman“ dodržovat ve stejném rozsahu všechna práva a povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, do kterých vstupuje prodávající společnost Bushman s.r.o. v rámci maloobchodního prodeje prostřednictvím kamenných prodejen a e shopu prodávajícího s kupujícím a zavazuje se k dodržování platných právních předpisů dle svého nejlepšího vědomí ve všech jednáních s kupujícím.
Jednotlivé společnosti (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.bushman.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.bushman.cz/ (dále jen "webová stránka") při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti - na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací s tím, že bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu.V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o případných slevách,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky, jež je kupujícím zaslána prodávajícímu. Pokud kupující uzavře objednávku na prodejně Bushman, kterou provozuje franchisant, smluvní vztah vzniká mezi mezi kupujícím a franchizantem jako prodávajícím.
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího; 
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY;
- bezhotovostně platební kartou;
- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, dle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej zákazníkovi na uvedený E-mail.

4.8. Ceny e-shopu jsou určovány samostatně a nemusí kopírovat ceny v maloobchodní síti. 
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo vyrobeno/upraveno podle požadavků kupujícího, nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz. čl. 11.3.), na formuláři, který je odeslán kupujícímu společně se zbožím.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Výměna zboží za jinou velikost je možná do 14 dnů od dodání zboží. Pokud chcete vyměnit velikost oblečení, které jste si objednali, zašlete nám dané zboží zpět na adresu Bushman s.r.o.,  Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko nebo jej doneste na prodejnu BUSHMAN, která zařídí přeposlání na adresu Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany k posouzení. Na formulář, který jste měli přiložen u zboží, prosím uveďte zboží, které chcete vyměnit a také nové zboží, resp. novou velikost. Výměny vyřizujeme nejpozději do 14 dní od jejich převzetí. Výměnu je možné uplatnit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží původní objednávky (dle systému sledování zásilek České pošty). Zboží musí být NEPOŠKOZENÉ, NENOŠENÉ a kompletní. V tomto případě hradí poštovné kupující, vyměněné zboží zašle prodávající při první výměně bez poštovného, při dalších výměnách již kupující hradí poštovné dle aktuální ceny dopravy. Na zboží zaslané k výměně po této lhůtě nebude dodavatel brát zřetel a zboží bude zákazníkovi zasláno zpět na jeho náklady.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a to i částečnému*, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8. Koupí-li zákazník zboží v akci např. 2+1, promo produkt nebo s dodatečnou slevou a následně uplatní právo na odstoupení od kupní smlouvy, byť i částečné, bere na vědomí, že je prodávající oprávněn na základě nesplnění podmínky akce jednostranně snížit pohledávku kupujícího o nárok prodávajícího.

5.9. Odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Bushman v případě chyby v ceně zboží.

Mimo případů stanovených zákonem je Bushman oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.Odstoupit od smlouvy je v tomto případě možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a firmou Bushman. Odstoupením se rozumí stornování objednávky Kupujícímu, anebo mu Bushman je povinen dát jiným způsobem jasně najevo, že od smlouvy odstupuje.Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Bushman.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje kupující dle objednávky. Není-li způsob doručení zvolený kupujícím možný je prodávající oprávněn doručit kupujícímu zboží jiným náhradním způsobem, a to za cenu odpovídající nákladům spojeným s dodáním zboží tak, jak byly odsouhlaseny kupujícím v objednávce, nebude-li dohodnuto jinak.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek
7.2. Práva kupujícího ohledně práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Administrativní areál Bushman, Bushman s.r.o., Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko.
7.3. Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu na prodejně Bushman provozované franchizantem, je tento v postavení prodávajícího povinen vadný výrobek od kupujícího přijmout na prodejně, stejně tak má povinnost přijmout zboží v rámci reklamace zboží, včetně záruční odpovědnosti
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím a to jeho doručením na adresu kupujícího nebo převzetím na prodejně. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
8.2.Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Veškeré fotografie zobrazené v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní. Barevnost fotografií a obrázků může být nepatrně zkreslena zejména v závislosti na barevném nastavení monitoru uživatele.
8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. 
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Prodávající zjišťujeme spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Kupující obdrží pokaždé, když nakoupí zboží dotazník, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jeho zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky prodávající provádí na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem na e-shopu. Pro zasílání dotazníků, jejich vyhodnocování a analýzy tržního postavení e-shopu prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a  e-mailovou adresu kupujících. Osobní údaje kupujících nejsoou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky vám dotazník nebudeme dále zasílán.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 
12. REKLAMAČNÍ ŘÁD


12.1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI:

1. Vyplníte reklamační list (obdrželi jste ho v balíčku, případně je ke stažení zde: reklamační list PDF)
V reklamačním listu uveďte:
  • Specifikaci reklamovaného produktu ( kód, jméno , barva, velikost) - tyto informace naleznete na paragonu nebo na faktuře
  • Vadu, důvod reklamace
  • Číslo faktury
  • Vaši adresu, číslo účtu a telefon
2. Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií faktury zašlete na adresu: Bushman, Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko, nebo zaneste na jakoukoli naši prodejnu.

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě bushman.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je společnost:
Bushman s.r.o., IČ: 25618601, na adrese Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko
 
a ve stejném rozsahu práv a povinností u franchizingových partnerů provozující zn. „BUSHMAN“


Bushland plus s.r.o., IČ: 05150604, DIČ: CZ05150604, se sídlem Jiráskova 251/51, PSČ 602 00  Brno – město
na prodejnách BUSHMAN Brno Vaňkovka, Královo Pole, Olympia a BUSHMAN Olomouc Šantovka;

a

JTH Fashion s. r. o., IČ: 227 99 192, se sídlem Krupská 33/20, PSČ 415 01 Teplice, 
na prodejně BUSHMAN Teplice Fontána

Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit a to zasláním na adresu Internetového obchodu www.bushman.cz : Bushman s.r.o., Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko.
 
Reklamované zboží předkládá kupující k reklamaci řádně vyčištěné tak, aby jeho převzetí prodávajícím od kupujícího nebránily obecné zásady hygieny, spolu s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 
Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Prodávající zajišťuje řádné vyřizování reklamací.

 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
- bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající převezme od kupujícího reklamované zboží a řádně vyplněný reklamační list
- případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím písemně dohodne.

12.2. Vada výrobku
Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady:
nevhodná kombinace nošených materiálů, které poškozují zboží – „zabarvení“
mechanické poškození zboží – střihání, roztržení, „místní“ kartáčování
jakékoli zásahy do zboží
poškození zboží chemikáliemi
nedodržením ošetřovacích symbolů na vnitřní etiketě zboží (viz. odkaz na Ošetřování zboží BUSHMAN)
12.3. Lhůta pro uplatnění reklamace
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího. Doba pro uplatnění práv z vad zboží, nebo také záruční doba, je uvedena u popisu každého zboží. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování, může zboží vhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Vymění-li se vadné zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace dále po celkovou dobu 2 let od uzavření kupní smlouvy.
12.4. Protokol o reklamaci zboží
Prodávající přijme zboží na reklamaci společně s řádně vyplněným protokolem o reklamaci, který je k dispozici ke stažení. Zboží, které bude doručeno prodávajícímu, bez řádně vyplněného protokolu o reklamaci, bude vráceno odesílateli, jako zboží, u kterého není zřejmý důvod jeho odeslání prodávajícímu.
reklamační list (pdf)
12.5. Posouzení reklamace
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, do kterých se nezapočítává případná doba nezbytná pro odborné posouzení vady. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou přísluší pouze prodávajícímu, výrobce posuzuje sporné reklamace.
- odstranitelné vady – jsou takové, jejichž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce a kvalita, a jejichž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace, viz. 1.
- neodstranitelné vady – jsou takové, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, příp. je nelze beze zbytku odstranit.
Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady, buďto vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
12.6. Řešení reklamace
a) Odstranitelné vady viz. 5a)
- se obvykle bezplatně odstraňují opravou
- lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy
- nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.
b) neodstranitelné vady viz 5b)
- lze požadovat dodání nového zboží bez vad
- lze odstoupit od kupní smlouvy
- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.
c) odstranitelná vada viz 5a) opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vady viz 5a)
- lze požadovat dodání nového zboží bez vad
- lze odstoupit od kupní smlouvy
- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu
d) vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace
Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti.
V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.
12.7. Ostatní
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.
Zásilka, u které není zřejmý důvod jejího odeslání prodávajícímu, bude vrácena odesilateli, pokud budou na zásilce uvedeny údaje nezbytné pro její zpětné odeslání.
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné, než spotřebitelské smlouvy, platí při uplatňování práv z vadného plnění, obecná zákonná úprava.
Kupujícímu je Reklamační řád k dispozici před nákupem zboží. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3. Kontaktní údaje prodávajícího (zákaznická linka E-shopu www.bushman.cz):
adresa pro doručování:
Administrativní areál Bushman
Bushman s.r.o.
Benešovská 75
257 22 Nespeky - Městečko

adresa elektronické pošty:
[email protected]

telefon:
+420 732 387 626
Tým BUSHMAN.cz