Přihlas se
Úvod Losy BUSHMAN – pravidla soutěže

Losy BUSHMAN – pravidla soutěže

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhraj 10 000 korun na oblečení BUSHMAN – každý los je výherní“.
 

1. „Vyhraj 10 000 korun na oblečení BUSHMAN – každý los je výherní!“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky kamenných obchodů a e-shopu BUSHMAN (dále jen BUSHMAN).

2. Spotřebitelská soutěž je rozdělena na dvě části:
 • Hra 1: soutěž o nákupní dárkový poukaz do BUSHMAN v hodnotě 10 000 Kč (více viz bod 9).
 • Hra 2: jistá odměna, kterou obsahuje každý los (více viz bod 10).
3. V rámci této soutěže obdrží zákazník stírací los a za podmínek uvedených níže může vyhrát 10 000 Kč na nákupy do BUSHMAN a/nebo získá garantovanou výhru v dané nominální hodnotě BUSHMAN (dále jen výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen soutěž).

4. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Bushman s.r.o., Lazarská 5/1719, 110 00 Praha 1, IČO: 256 18 601, DIČ: CZ25618601, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 55269 (dále jen pořadatel).

5. Technickým partnerem soutěže zajišťujícím vyplácení výher a případné reklamace soutěže je společnost IRMS Promotions, s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10, IČO: 242 66 060 (dále jen technický partner).

6. Doba trvání soutěže:
 1. 2. kolo soutěže probíhá od 1. 6. 2021 00:00:00 do 15. 7. 2021 23:59:00. Nárok na výhru musejí zákazníci vznést do 15. 7. do 23:59:00. Ve Hře 1 je rozhodné datum odeslání poštou nebo odevzdání na prodejně, ve Hře 2 uplatnění výherního kódu v e-shopu nebo na prodejně (dále jen doba trvání soutěže).
 2. 1. kolo soutěže proběhlo od 15. 1. 2021 00:00:00 do 15. 3. 2021 23:59:00. Nárok na výhru museli zákazníci vznést do 15. 3. do 23:59:00. Ve Hře 1 bylo rozhodné datum odeslání poštou nebo odevzdání na prodejně, ve Hře 2 uplatnění výherního kódu v e-shopu nebo na prodejně (dále jen doba trvání soutěže).

7. Podmínky účasti v soutěži:
 • Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla soutěže a poskytne pořadateli souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů (dále jen soutěžící).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci Soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, a provozovatelé kamenných prodejen BUSHMAN, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže patří: pořadatel, organizátor, technický partner a jeho servisní organizace.
 • Uplatněním výhry dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.
8. Zapojení do soutěže:
 • Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době trvání soutěže dostane los prostřednictvím pošty na svou adresu nebo uskuteční nákup ve značkových prodejnách BUSHMAN (dále jen nákup).
 • Při nákupu obdrží soutěžící pokladní doklad/účtenku (dále jen účtenka) a také stírací los (dále jen los).
 • Pokud dostal soutěžící los s účtenkou, musí si soutěžící pečlivě uschovat soutěžní účtenku pro případ výhry.
 • Na jednu účtenku může soutěžící získat maximálně 1 los.
 • Počet losů a výher jednoho soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů v BUSHMAN nebo obdržených poštovních zásilek od pořadatele soutěže splňujících podmínky soutěže.
 • Zákazník se může zapojit opakovaně.
9. Mechanismus výhry v soutěžiHra 1:
 • V horní části losu se nachází 12 herních stíracích polí – Hra 1.
 • Soutěžící si vybere 4 libovolná hrací pole, která setře.
 • Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4 (čtyři) hrací pole ze 12 (dvanácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol „:)“, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená (mechanicky, chemicky ani jinou cestou).
 • Každý los obsahuje výherní kombinaci, takže každý los může být výherní. Zaleží pouze na zákazníkovi, která pole setře. Každý se může přesvědčit, že i jeho los byl výherní, setřením všech stíracích polí na losu po neúspěšném pokusu na čtyřech polích.
 • Los s výhrou a s vyplněnými kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií (pokud byl los vydán k účtence) zákazník předá na prodejně BUSHMAN nebo je zašle na adresu pořadatele: BUSHMAN, Městečko – Nespeky 75, 257 22 Čerčany.
 • V případě odevzdání losu s výhrou na prodejně bude výhra vydána na základě validace okamžitě, v případě odeslání bude zaslána poštou na základě údajů, které zákazník uvedl na losu.
 • V případě, že obsluha nebude moci jednoznačně určit výherce, předá zákazník svůj los na základě předávacího protokolu obsluze kamenné prodejny a ta jej zašle technickému partnerovi na následnou validaci, na jejímž základě bude určena výhra/nevýhra. Zákazník bude po odborném posouzení kontaktován.
 • Vydání losu k účtence nelze nárokovat zpětně.
 • Nedůležitá poškození losu, která nezasahují do hracích polí, nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží technickému partnerovi soutěže.
10. Mechanismus výhry jisté odměny – Hra 2:
 • Ve spodní části losu je stírací pole pro jistou odměnu – Hra 2.
 • Pod tímto polem se skrývá okamžitá výhra v dané nominální hodnotě a kód pro její uplatnění při nákupu v BUSHMAN nad 1000 Kč.
 • Jistá odměna náleží soutěžícímu vždy, i v případě výhry ve Hře 1, za podmínek daných těmito pravidly soutěže.
 • V případě výhry ve Hře 1 a uplatnění na prodejně bude zákazníkovi jistá odměna odstřižena a ponechána. V případě výhry ve Hře 1 a zaslání losu poštou si zákazník jistou odměnu odstřihne a uschová sám.
11. Ochrana osobních údajů
 • Osobní údaje soutěžících zpracovává pořadatel za účelem realizace soutěže, ostatních marketingových aktivit pořadatele a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v soutěži, a to výlučně za účelem jeho účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 2 týdny po jejím skončení. Po ukončení soutěže a předání výher budou veškeré tyto osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je stanoveno níže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj ale nelze určit výherce. Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je organizátor v souvislosti s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a sociálních sítích, a to nejméně po dobu 1 (jednoho) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon) zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže, jakým je např. zajištění doručení výhry.
 • Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, jsou oprávněni osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel, organizátor, technický partner a osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílejí, vyjmenované v bodě 7. těchto pravidel.
 • U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 • Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány.
 • Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm pořadatel zpracovává. Pokud soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě. Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné.
 • Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.
 • Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.
 • Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.
 • Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajůToto právo se však týká pouze osobních údajů, které od soutěžícího získal pořadatel na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je soutěžící smluvní stranou.
 • Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.
 • Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na [email protected]. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.
 • Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: [email protected])
12. Kontaktní informace:
E-mailová adresa pro dotazy k soutěži: [email protected].

13. Další podmínky soutěže:
 • Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
 • Výhra v hlavní hře není právě vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.
 • Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele i organizátora ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné, nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže, a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.
 • Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.
 • Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 • Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.bushman.cz/pravidla-akci/. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.
 • Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 20. 1. 2021.

Seznam kamenných prodejen BUSHMAN: www.bushman.cz/stores/

Cookies nejsou sušenky
Sbíráme anonymní data a měříme, abychom náš web mohli dále vylepšovat. Souhlasíš se sběrem cookies?