Přihlas se
Úvod #bavlnanevopruzuje

#bavlnanevopruzuje

Pravidla soutěže na FB

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost LP Komfort, s. r. o., se sídlem Lazarská 5/1719, 110 00 Praha 1, IČ: 25618601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 55269 (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“). Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů.

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat v termínu od 2. dubna 2019 do 6. dubna 2020 do 12:00 na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící“).
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku.
V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

4. PRINCIP SOUTĚŽE
Pro účast v soutěži je nutné, aby byl soutěžící fanouškem FCB stránky www.facebook.com/BushmanCesko/ (dále jen „stránka FCB“).
Pro účast v soutěži musí soutěžící vložit pod soutěžní FB příspěvek fotografii s popisem, která odpovídá zadání v textu FB příspěvku.
Výhercem se stanou autoři fotografií s největším počtem „like“: 1. a 2. v pořadí. Výherce č. 3 vybere z publikovaných fotografií porota složená ze zaměstnanců Pořadatele. Celkem budou rozdány 3 výhry.

5. VÝHRY
Výhrou se rozumí jedno tričko BUSHMAN dle vlastního výběru z nabídky na BUSHMAN.cz.

6. POSKYTNUTÍ VÝHRY
Výherci budou oznámeni na stránce FCB BushmanCesko pod soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.
Výherce soutěže je povinen na výzvu pořadatele poskytnout neveřejně (formou zprávy na Facebooku) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jinak nárok na výhru zaniká.
V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti, ani částečně. Výhry nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s používáním či využíváním výhry a zároveň pořadatel neodpovídá za případné reklamace výhry. Pořadatel a zajišťovatel neodpovídá za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu výhry během poštovní přepravy.
Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zapojením do soutěže a registrací v soutěži dává účastník soutěže souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli pro účely vyhodnocení soutěže, a to způsobem a za podmínek uvedených v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, včetně osobního souhlasu, který se podle tohoto zákona vyžaduje od dotčené osoby a s účinností od 25. 5. 2018 podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu pravidel je udělený na dobu neurčitou a může být kdykoliv písemně odvolaný doručením písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu sídla pořadatele. Odvoláním souhlasu je pořadatel oprávněn rozhodnout o neudělení výhry účastníkovi soutěže.
Zapojením se do soutěže dává výherce výhry pořadateli, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, souhlas s vyhotovením a použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby anebo projevů osobní povahy, obstaraných pořadatelem v souvislosti s uspořádáním soutěže a odevzdáním výhry pro komerční a jiné obdobné účely. Výherce výhry uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, přičemž ho může kdykoliv odvolat písemně doručením takového odvolání pořadateli na adresu jeho sídla.
Výherce souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje včetně fotografie v médiích (webové stránky, Facebook a podobně).

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.
Pořadatel si vymezuje právo vyloučit ze soutěže opakující se (duplicitní), nevhodné či vulgární fotografie, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám.
Z účasti na soutěži může být rozhodnutím pořadatele vyloučena osoba, která této účasti ke škodě pořadatele či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zajišťovatele i jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze jí předat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 
Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese: bushman.cz/bavlnanevopruzuje/